Kajian Tindakan & Inovasi P&P

Ahad, 10 Februari 2013

OJEKTIF KAJIAN TINDAKAN


Kriteria-kriteria berikut perlu ada dalam objektif kajian tindakan;
qboleh diukur, dinilai dan dibuktikan
qboleh dilaksana dan relevan
qboleh menjawab persoalan kajian dan masalah yang dikaji
qMenjelaskan apa yang akan dicapai dalam kajian
qMengakibatkan perubahan tingkah laku murid dan guru

TAJUK KAJIAN TINDAKANKriteria-kriteria berikut perlu ada dalam sebuah tajuk kajian tindakan:
kemahiran yang hendak dikaji
q    hala tuju kajian
q    tindakan/kaedah/strategi/aktiviti
q    sasaran kajian

PENGHANTARAN DRAF 2 PROPOSAL KT PGSR SAINS

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar PGSR Sains Semester 7 2013

Terima kasih kepada yang telah menghantar draf 2 pada 10hb Februari 2013, kepada yang belum sila bertindak SEGERA.
Selasa, 4 Disember 2012

Pesanan dari Penyelaras PGSR IPG Kampus Tawau

Salam sejahtera semua,
Untuk makluman semua, KT I & II, menurut mesyuarat PGSR pada 22-24 Feb 2012, pelaksanaan KT adalah seperti  berikut:

KT I & II mesti dibuat di SR sebab konten kurikulum dan anugerah Ijazah adalah untuk keperluan SR. Jadi pelajar yang mengajar di SM dikehendaki membuat penyelidikannya di SR yang berdekatan.
Namun, saya dengar ada pel di ip di semenanjung membenarkan pel pgsr SM buat kajian di sek mereka masing2. Selagi kami tak terima surat daripada IPGM bahawa kita boleh buat sedemikian, maka saya berharap semua guru SM seperti Nurdin, Ahmad Mazoda, Bensos dan Che Esah (jika x silap saya) sila cari sebuah SK yang berdekatan dengan SM atau rumah anda untuk jalankan KT anda. Jika masih terdapat masalah, sila beritahu saya dan KJ Sains kemudian akan mempertimbangan case  by case

Tarikh Penghantaran Draf Proposal KT1 PGSR SAINS


JADUAL PENGHANTARAN DRAF KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN (PROPOSAL) DAN KKBI SCE3113 SAINS SEMESTER SATU TAHUN 4, 2013

TARIKH
PERKARA
KANDUNGAN
TINDAKAN
20/1/2013
Hantar 
Draf 1 PROPOSAL
KADUNGAN DRAF 1:

MUKA HADAPAN (single spacing tajuk kajian dalam bentuk piramid terbalik, nama pengkaji, tujuan kajian, institusi, tahun kajian dijilidkan)

1.0          PENDAHULUAN
                1.1          Pengenalan
                1.2          Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu  
                             (berserta sorotan literatur kajian)
              1.3             Refleksi Nilai Pendidikan                                           (berserta sorotan literatur kajian)
2.0          FOKUS KAJIAN
                2.1          Pengenalan (berserta sorotan literatur kajian)
                2.2          Isu dan Penyataan Masalah Kajian
                             (berserta sorotan literatur kajian)
                2.3          Tinjauan Literatur dan Kajian Lalu
                             Berkaitan dengan Isu Kajian
3.0          OBJEKTIF DAN PERSOALAN KAJIAN
                3.1          Tujuan Kajian
                3.2          Objektif Kajian
                3.3          Persoalan Kajian

SENARAI RUJUKAN

Emailkan kepada supervisor masing-masing
10/2/2013
Hantar  Penambaikan Draf 1 berdasarkan komen supervisor
& Hantar 
Draf 2 PROPOSAL
KADUNGAN DRAF 2:

MUKA HADAPAN (single spacing tajuk kajian dalam bentuk piramid terbalik, nama pengkaji, tujuan kajian, institusi, tahun kajian dijilidkan)

4.0          METODOLOGI KAJIAN
                4.1          Kumpulan Sasaran Kajian
                4.2          Reka Bentuk Kajian (berserta sorotan literatur kajian)
                4.3          Pelan Tindakan dan Pelaksanaan Pelan Tindakan
                4.3          Kaedah Pengumpulan Data Kajian
                             (berserta sorotan literatur kajian)
                4.4          Cara Menganalisis Data Kajian
                             (berserta sorotan literatur kajian)
5.0    REFLEKSI
5.1    Refleksi terjemahan pengalaman semasa
dalam penyediaan kertas cadangan penyelidikan
5.2    Refleksi terjemahan amalan pedagogi yang akan
dilaksanakan dalam kajian

SENARAI RUJUKAN 

Emailkan kepada supervisor masing-masing
20/2/2013
Hantar  Penambaikan Draf  1 & 2 berdasarkan komen supervisor & Hantar  Draf 3 yang telah dimurnikan
KADUNGAN DRAF 3:

MUKA HADAPAN (single spacing tajuk kajian dalam bentuk piramid terbalik, nama pengkaji, tujuan kajian, institusi, tahun kajian dijilidkan)

PENGESAHAN PENYELIA                                                                                          
PENGAKUAN                                                                                                                                                    
DEDIKASI                                                                                                          
PENGHARGAAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KANDUNGAN

SENARAI JADUAL

SENARAI RAJAH

SENARAI LAMPIRAN

1.0          PENDAHULUAN
                1.1          Pengenalan
                1.2          Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu
                             (berserta sorotan literatur kajian)
                1.3          Refleksi Nilai Pendidikan
                             (berserta sorotan literatur kajian)
2.0          FOKUS KAJIAN
                2.1          Pengenalan (berserta sorotan literatur kajian)
                2.2          Isu dan Penyataan Masalah Kajian
                             (berserta sorotan literatur kajian)
                2.3          Tinjauan Literatur dan Kajian Lalu
                             Berkaitan dengan Isu Kajian
3.0          OBJEKTIF DAN PERSOALAN KAJIAN
                3.1          Tujuan Kajian
                3.2          Objektif Kajian
                3.3          Persoalan Kajian
4.0          METODOLOGI KAJIAN
                4.1          Kumpulan Sasaran Kajian
                4.2          Reka Bentuk Kajian (berserta sorotan literatur kajian)
                4.3          Pelan Tindakan dan Pelaksanaan Pelan Tindakan
                4.3          Kaedah Pengumpulan Data Kajian
                             (berserta sorotan literatur kajian)
                4.4          Cara Menganalisis Data Kajian
                             (berserta sorotan literatur kajian)
6.0    REFLEKSI
5.1          Refleksi terjemahan pengalaman semasa
               dalam penyediaan kertas cadangan penyelidikan
5.2          Refleksi terjemahan amalan pedagogi yang
               akan dilaksanakan dalam kajian

SENARAI RUJUKAN
Emailkan kepada supervisor masing-masing
1/3/2013
Hantar  Penambaikan Draf 1-3 PROPOSAL &
Hantar 
Draf khas slaid presentation
Sediakan draf slaid presentation
·   10 minit pembentangan untuk 10 slaid  
·   10 minit menjawab soalanEmailkan kepada supervisor masing-masing dan Mdm. Ida idarmawati@yahoo.com

10/3/2013
Final
1.       Hantar KKBI  hard copy yang  lengkap kepada           Mdm. Ida.
2.       Sediakan hard copy proposal yang telah diluluskan oleh supervisor untuk pembentangan (sila rujuk borang kelulusan rujuk  dalam log disertasi) dan slaid presentation (Satu 4A dalam 2 slaid warna) dalam 3 salinan dalam 3 sampul surat berukuran A4 dan seperti dalam contoh yang diberikan.
Emailkan soft copy  KKBI proposal kepada Mdm. Ida idarmawati@yahoo.com
Terima kasih atas segala kerjasama anda
MDM. IDARMAWATI AHMAD
KU PENULISAN ILMIAH 2013
IPG KAMPUS TAWAU

Kesungguhan mengikut perancangan yang dibuat adalah kunci kejayaan & Kemahuan yang tinggi akan mengubah persepsi terhadap sesuatu sehingga yang mustahil pun boleh terjadi.

Ahad, 18 November 2012

KKBI SCE3115 PGSR SAINS


A.        Hasil Pembelajaran Kursus :

Di akhir projek, pelajar akan dapat:
1.    Menjelaskan kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan aplikasinya.
2.    Menerangkan asas penyelidikan termasuk jenis penyelidikan dalam pendidikan, reka bentuk kajian, prosedur dan etnik.
3.    Menganalisis dan membincang isu-isu terkini dalam pendidikan yang boleh dikaji melalui penyelidikan tindakan.
4.    Membincang tentang penyelidikan tindakan dan prosesnya.
5.    Memperoleh kemahiran merancang dan melaksana satu penyelidikan tindakan di sekolah.
6.    Memperoleh kemahiran menulis cadangan, laporan dan artikel penyelidikan tindakan.  Acquire the skills of writing an action research proposal, report and journal article.
7.    Memperoleh kemahiran penulisan penyelidikan tindakan cadangan, laporan dan artikel jurnal.

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 3, 4, 5, 6 dan 7.

B.        Objektif Kerja Kursus:


1.        Menulis kertas cadangan penyelidikan  tindakan berdasarkan isu-isu terkini dalam pendidikan untuk dilaksanakan di sekolah mengikut  tatacara  penulisan kertas cadangan penyelidikan tindakan (1.1) (1.5), (5.2), (4.1), (5.2), (6.3).
2.        Membuat persembahan dalam pembentangan kertas cadangan penyelidikan
         (1.1) (1.5), (4.1), (5.2), (6.2), (6.3), (6.4), (7.4).

C.          Tugasan Projek (50%)

Penyediaan kertas cadangan penyelidikan tindakan merupakan kerangka asas terhadap pelan tindakan penyelidikan yang akan dijalankan. Selaras dengan hasrat untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran seorang guru melalui tindakan penambahbaikan yang berterusan, kemahiran membuat kertas cadangan penyelidikan perlu dikuasai. Proses pelaksanaan penyelidikan tindakan secara umumnya melibatkan lima proses bagi satu gelung kajian tindakan iaitu mengenal pasti amalan, perancangan, tindakan, pengumpulan data dan refleksi.  Hasil kertas cadangan penyelidikan tindakan merupakan aplikasi ilmu yang diperlukan untuk tindakan selanjutnya. Kertas cadangan penyelidikan tindakan yang baik akan memberi impak terhadap kajian yang berkualiti, oleh itu penilaian terhadap kualiti kertas cadangan yang dihasilkan perlu dipersembahkan dalam pembentangan yang dinilai oleh panel yang dilantik oleh institut untuk tujuan penambahbaikan sebelum kajian sebenar dijalankan.

Bahagian A: Kertas Cadangan Kajian Penyelidikan Tindakan

Menghasilkan kertas cadangan kajian berdasarkan tatacara  penulisan kertas cadangan penyelidikan tindakan dalam format panduan penulisan yang telah ditetapkan.

Bahagian B: Pembentangan Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan

Tugasan ini mengkehendaki anda untuk membentangkan kertas cadangan penyelidikan dalam pembentangan kertas cadangan penyelidikan yang diorganisasikan untuk tujuan penambahbaikan sebelum kajian sebenar dijalankan.

Bahagian C: Penulisan Reflektif

Anda dikehendaki membuat satu penulisan refleksi untuk menganalisis pengalaman yang dilalui semasa menyiapkan kertas cadangan kajian penyelidikan tindakan dan terhadap nilai penambahbaikan yang perlu dilakukan hasil daripadan komen dan cadangan dari panel penilai pembentangan kertas cadangan kajian. Reflesi hendaklah diletakkan dalam bahagian akhir kertas cadangan kajian sebelum senarai rujukan.

D.          Panduan Pelaksanaan Projek

1.            Tugasan ini adalah tugasan individu kecuali dalam mengorganisasikan pembentangan kertas cadangan kajian penyelidikan tindakan.
2.            Format penulisan tugasan seperti berikut:
2.1          Format Panduan Laporan Kajian Tindakan IPG KPM.
2.2          Log Disertasi IPG Kampus Tawau.
2.3       Font New Times Roman dengan Saiz huruf -12
2.4       3.3       Langkah 1.5 baris
2.5       Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association)
3.         Panjang tugasan antara 30-40 muka surat tidak termasuk lampiran.
4.         Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan.
5.         Amalan plagiat tidak dibenarkan. Jika didapati berlaku pelajar akan digagalkan kerja kursus.
6.         Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh 6 minggu.
7.         Tugasan ini membawa markah dan wajaran 50%.


E.         Tugasan Yang Baik Harus Menunjukkan Kriteria-Kriteria Berikut:

1.             Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.
2.            Tugasan anda haruslah berdasarkan Format Panduan Laporan Kajian Tindakan IPG KPM dan 
Log   Disertasi IPG Kampus Tawau.
3.            Bahan bukti seperti bahan rujukan, data dan analisis data kajian hendaklah dikemukakan
         kepada penyelia.
4.            Melakukan kolaborasi bersama penyelia, pensyarah dan rakan.
5.            Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dengan sokongan ilmiah.
6.            Format dan organisasi kertas cadangan perlu jelas, kematangan hujah dan koheren.
7.            Penulisan kertas cadangan kajian harus menunjukkan kefasihan bahasa, laras bahasa yang 
         sesuai, cara mengumpul data bersesuaian dengan intervensi yang dan tindakan yang akan 
         dijalankan serta tiada kesalahan ejaan.
8.            Rujukan perlulah dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan (sekurang-\
         kurangnya 30 sumber).

Kriteria Pentaksiran

Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan.Disediakan oleh:                                                                                 Disahkan oleh:
(IDARMAWATI AHMAD)                                                                (LINA THOMAS @TUPANG)
Penyelaras Kursus SCE3115                                                             Ketua Jabatan Sains
Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan          Jabatan Sains
IPG Kampus Tawau                                                                           IPG Kampus Tawau
Tarikh:                                                                                                 Tarikh:


ISI KANDUNGAN TESIS KAJIAN TINDAKAN 2013 IPG KAMPUS TAWAU

MUKA HADAPAN (single spacing tajuk kajian dalam bentuk piramid terbalik, nama pengkaji, tujuan kajian, institusi, tahun kajian dijilidkan)

PENGESAHAN PENYELIA                                                                                                                          

PENGAKUAN                                                                                                                                                    

DEDIKASI                                                                                                                                          

PENGHARGAAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KANDUNGAN

SENARAI JADUAL

SENARAI RAJAH

SENARAI LAMPIRAN

1.0          PENDAHULUAN
                1.1          Pengenalan
                1.2          Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu (berserta sorotan literatur kajian)
                1.3          Refleksi Nilai Pendidikan (berserta sorotan literatur kajian)
2.0          FOKUS KAJIAN
                2.1          Pengenalan (berserta sorotan literatur kajian)
                2.2          Isu dan Penyataan Masalah Kajian (berserta sorotan literatur kajian)
                2.3          Tinjauan Literatur dan Kajian Lalu Berkaitan dengan Isu Kajian
3.0          OBJEKTIF DAN PERSOALAN KAJIAN
                3.1          Tujuan Kajian
                3.2          Objektif Kajian
                3.3          Persoalan Kajian
4.0          METODOLOGI KAJIAN
                4.1          Kumpulan Sasaran Kajian
                4.2          Reka Bentuk Kajian (berserta sorotan literatur kajian)
                4.3          Pelan Tindakan dan Pelaksanaan Pelan Tindakan
                4.3          Kaedah Pengumpulan Data Kajian (berserta sorotan literatur kajian)
                4.4          Cara Menganalisis Data Kajian (berserta sorotan literatur kajian)
5.0          ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA
                5.1          Dapatan Kajian
              5.2            Perbincangan Dapatan Kajian Bersama Sorotan Literatur Terhadap Kajian Berkaiatan
6.0          TINDAKAN SUSULAN
6.1          Refleksi dan Implikasi Dapatan Kajian
6.2          Rumusan dan Cadangan Kajian Selanjutnya

SENARAI RUJUKAN

LAMPIRAN