Kajian Tindakan & Inovasi P&P

Sabtu, 6 Ogos 2011

Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran

Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran
Refleksi dalam konteks pembelajaran adalah satu istilah umum, merujuk kepada aktiviti-aktiviti intelektual dan afektif, di mana seseorang individu melibatkan diri meneroka pengalaman-pengalaman mereka bagi memperoleh kefahaman dan penghayatan baru. Reflek merupakan satu aktiviti penting untuk seorang guru atau pendidik dalam mengingat kembali pengalaman yang telah dilalui semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dan mempertimbangkan serta membuat sesuatu penilaian berdasarkan persoalan-persoalan apa, siapa, dimana, kenapa, mengapa dan bagaimana. Hasil dari refleksi yang dibuat akan tercetus kefahaman baru, kesedaran, keinsafan, perubahan persepsi dan perubahan amalan.

Contoh Persoalan Yang Timbul Semasa Refleksi
 Apakah masalah dalam kelas saya?
 Siapa yang menyebabkan masalah tersebut, guru atau murid?
 Dimana punca masalah itu timbul?
 Kenapa berlaku demikian?
 Bagaimanakah masalah itu boleh ditangani?
 Apakah strategi yang perlu digunakan? dan bagaimana?
 Mengapa saya perlu berubah cara pengajaran saya?
 Bagaimanakah menilai keberkesanan strategi saya?

Tujuan Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran
 Menilai kemahiran mengajar atau amalan sendiri dan mempertimbangkannya.
 Menilai sesuatu strategi pengajaran dan bahan-bahan pengajaran atau intervensi yang digunakan.
 Menganalis nilai-nilai pendidikan yang menjadi asas amalan pengajaran.
 Terus menerus mengkaji dan menjelaskan pengangan dan nilai peribadi berkaitan dengan pendidikan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan